چهارشنبه 13 تیر 1397  09:35 ق.ظ

چنان که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد.

قانون گذار عللی که ممکن است موجب انحلال شرکت به خواست یکی از شرکا گردد .

به تصریح و به تلویح مورد اشاره قرار نداده است . از این جهت زنجیره ای از علل موجه از سوء مدیریت شرکت گرفته تا اختلافات بین شرکا و یا تجاوزات شرکا که ادامه کار شرکت را غیر ممکن سازد می تواند از علل موجه انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی از سوی دادگاه باشد .

به منظور جلوگیری از بهره برداری ناروا از راهکار مذکور در بند بالا و نیز پرهیز از انحلال بی رویه شرکتهای تجاری قانون گذار در تبصره ماده ۱۳۶ چنین مقرر داشته است :

در مورد بند ج هر گاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکا معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا و جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکا معین را بدهد.

اگرچه شیوه اخراج و نحوه برخورد با شرکا ی اخراجی با سکوت برگزار شده لکن منطقا بایستی سهم شریک یاشرکا اخراجی از آنچه که در صورت انحلال دریافت می داشته اند به آنها پرداخت گردد .

در اعمال مقررات بند ج مورد بحث دادگاه از اختیارات گسترده برای تشخیص موجه بودن یا نبودن دلیل درخواست انحلال شریک یا شرکا ی متقاضی است .

اگرچه برخی از موارد قابل ارجاع به خبره و کارشناس جهت احراز صحت ادعای انحلال است ولی در بسیاری دیگر از موارد تشخیص امر تنها با دادرس رسیدگس کننده است .

به نظر می رسد چنانچه شرایط بندهای ۱و۲ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷فراهم باشد ولی شرکا انحلال شرکت را اعلام ننمایند . نیز از مواردی است که هر یک شریک با مراجعه به دادگاه می تواند درخواست اعلان انحلال شرکت از سوی دادگاه را بنماید با این تفاوت که برخلاف موارد دیگر در دو مورد مذکور تصمیم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد .


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

یکی ازموضوعات حائز اهمیت در فرایند و مراحل شکلی ثبت شرکت ها، ثبت انواع شرکت های تجارتی در دفاتر مخصوص به خود می باشد که آثارمختلفی در اعتبار محتویات و مندرجات ثبت شرکت ها را به دنبال دارد. هرچند که به نظرمی‌رسد لزوم دفاتر ثبت شرکت ها با توجه به ابزارهای الکترونیکی کمرنگ ترشده است و می توان به جای ثبت دردفاتر الکترونیکی مراتب تمامی اسناد در بانک جامع اطلاعات هرشرکت تثبیت گردد،لکن به دلیل عدم تبیین کامل روش های جدید ثبتی، لزوم ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها کماکان درفرآیند ثبتی پیش بینی گردیده است.در این مقاله الزامات قانونی ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها وهم چنین تفاوت دفاتر ثبت شرکت ها و دفاتر ثبت تجارتی مورد بررسی قرار می گیرد.

• الزامات قانونی و ثبتی دفاتر ثبت شرکت ها :
یکی از دفاتر پیش بینی شده در ادارات ثبت اسناد و املاک، مطابق ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، دفتر ثبت شرکت ها می باشد. آیا منظور قانونگذار از دفتر ثبت شرکت ها، ثبت انواع شرکت های تجارتی می باشد یا ثبت عقد شرکت، جای تأمل داشته. بنابراین در قوانین اولیه، مقررات ثبت املاک و ثبت شرکت ها در یک بازده زمانی نزدیک به تصویب رسیده است. جدا از آن ثبت رسمی شرکت های تجارتی در رویه کنونی با تنظیم در دفاتر قانونی ثبت شرکت ها صورت می پذیرد.
⃰ ماده ۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود :
ـ دفتر املاک
ـ دفتر نماینده املاک
ـ دفتر املاک توقیف شده
ـ دفتر ثبت موقوفات
ـ دفتر گواهی امضاء
ـ دفتر سپرده ها
ـ دفتر توزیع اظهارنامه ها
ـ دفتر املاک مجهول المالک
ـ دفتر ثبت شرکت ها
ـ دفتر اسناد رسمی.
درمواد ۱۴ الی ۱۶ نظام نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰مقرر گردیده است در دایره ثبت شرکت ها، دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت‌های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی، ثبت شوند. در دفتر مذکور در ماده فوق، باید برای ثبت هر شرکت، لااقل چهار صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعب شرکت که تقاضای ثبت آن می گردد وهمچنین تغییراتی که باید مطابق این نظامنامه به ثبت برسد به تدریجی که حاصل می‌شود، ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات مذکور فوق ثبت خواهد شد.علاوه بر صفحات سفیدی که برطبق ماده ۱۵ تعیین شده است، برای هر شرکت خارجی باید پرونده مخصوصی تشکیل داده شود. در پرونده مزبور برای خود شرکت و هر یک از شعب آن در ایران یک لفافه اختصاص داده خواهد شد.اظهارنامه وهرسندی که ضمیمه آن است در پوشش مخصوص شرکت یا شعبه آن ضبط می گردد. پس از آن یک نسخه از هر اظهارنامه دیگری که راجع به تغییرات باشد و همچنین کلیه اوراق که راجع به آن شرکت یا شعبه یا نماینده آن باشد در پرونده مزبور و در لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد. مقررات مذکور در خصوص شرکت ها و شعب خارجی پیش بینی شده بود که در نظم کنونی پرونده و پوشش برای دفاتر ثبت شرکت ها عملاً منسوخ شده و تنظیم دفاتر به صورت الکترونیکی انجام می شود.
درنظامنامه قانون ثبت شرکت ها،برجسته‌ترین مقررات در خصوص نحوه ثبت شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی آن می باشد، ولی در نظامنامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص نحوه ثبت شرکت های داخلی و ایرانی، تشریفات نحوه ثبت در دفاتر ثبت شرکت های همچون شرکت های خارجی با جزییات کامل پیش بینی نشده است. بنابراین برابر مستندات ادارات ثبت، نحوه تنظیم اسناد ثبت شرکت های داخلی نیز در رویه موجود همانند ثبت شرکت های خارجی صورت می‌پذیرد. در سال های اخیر با توجه به مقررات مربوط به مواد (۴۶ و۴۸) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون تجارت الکترونیک و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک، مطابق دستورالعمل ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام جدیدی در ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت ها صورت پذیرفت که نحوه ثبت سنتی شرکت‌ها و تنظیم و اختصاص شمارگان دفاتر اختصاصی به شیوه الکترونیکی تبدیل شده است. این امر نه تنها در تسهیل و بروزرسانی و صحت مندرجات ثبتی حائزاهمیت می باشد بلکه موجب بهبود فضای شروع کسب و کار با حذف یک مرحله ثبتی گردیده است.

• تفاوت دفاتر ثبت شرکت ها و دفاتر ثبت تجارتی :
با توجه به حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، یکی از مباحث متروکه در حوزه ثبت شرکت ها، موضوع دفتر ثبت تجارتی می باشد که با دفتر ثبت شرکت ها از لحاظ ماهیتی متفاوت است. در فصل دوم قانون تجارت از مواد ۱۶ الی ۱۹ به موضوع دفتر ثبت تجارتی پرداخته شده است که مقرر نموده است در نقاطی که وزارت عدلیه شایسته دانسته است و دفتر ثبت تجارتی تأسیس شود، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند، اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید درمدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی محکوم خواهند شد. مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تأکید به موضوعاتی که باید به ثبت برسد، به موجب نظامنامه معین خواهد کرد. شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده والا به جزای نقدی محکوم می شود. به موجب قانون مذکورآیین نامه دفترثبت تجارتی مصوب فروردین ۱۳۲۵ به تصویب که درمواد مختلف آن بیان گردیده است،درمحلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده یا می‌شود به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت‌های تجارتی دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجارتی تأسیس خواهد شد. صفحات دفاتر مزبور را باید درآغاز امر دادستان محل یا نماینده او شماره گذاری کرده و به امضای خود و مهر دادسرا ممهور و مجموع عده صفحات را با تمام حروف در اول و آخر هر دفتر با ذکر تاریخ قید کند. دردفتر مزبور برای ثبت هرشماره یک صفحه اختصاص داده خواهد شد. کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت‌های تجارتی ایرانی و خارجی که مرکز اصلی آنها یا تجارتخانه آنها درایران بوده و یا اینکه در خارجه باشد ولی درایران شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آیین نامه در دفتر مذکور در ماده یک به ثبت برسانند.
با بیان مطالب فوق تشریفات و ملزومات پیش‌بینی شده دراین آیین نامه با آیین نامه ها و نظام نامه های مربوط به ثبت دفاترشرکت ها متفاوت می باشد. هرچند برخی از مقررات مربوط به دفترثبت تجارتی با دفترثبت شرکت ها دارای تشابه می باشد ولی قلمرو، اهداف و موضوعات و نحوه ثبت این دو متفاوت می باشد. به نحوی که هدف از دفتر ثبت تجارتی شناسایی تاجر حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت تجاری مشخص جهت معرفی به وزارت بازرگانی و پیشه وهنر(وزارت صنعت و معدن و تجارت) می باشد درحالی که هدف ازدفتر ثبت شرکت ها، ثبت رسمی تأسیس و تغییرات شرکت های تجارتی و صدور سند رسمی می باشد.
درخصوص ضرورت وجود هر دو دفتر دریکی ازمواد قانونی مقررشده است، پس از ختم تصفیه، نام شرکت از دفاتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد لذا این دو دفتر مخصوص در کنار هم پیش بینی شده است. باجمیع موارد فوق به نظر می‌رسد مقررات این تکالیف در خصوص دفاتر ثبت تجارتی مسکوت و متروک مانده است.
 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

مدارک مورد نیاز برای گرفتن کارت بازرگانی برای افراد حقیقی:

1-تکمیل اظهار نامه ی ثبت نام که در دفاتر بازرگانی موجود است
2-اقدام در جهت گرفتن گواهی پلمپ دفاتر از اداره ی ثبت شرکتها
3-برای گرفتن کارت بازرگانی مربوط به شرکتهای مسئولیت محدود باید کپی تقاضا نامه توسط اداره ی ثبت شرکتها مهر شود .
4- برای گرفتن کارت بازرگانی مربوط به شرکتهای سهامی خاص و عام کپی اظهارنامه ی شرکت باید توسط اداره ی ثبت شرکتها مهر شود
5-مراجعه به سایت و تکمیل فرم دال
6-مدیر عامل شرکت باید گواهی مبنی بر عدم سو پیشینه ارائه دهد
7-ارائه ی اصل گواهی مربوط به اخرین سال عملکرد شرکت تا مشخص شود صدور کارت بازرگانی مانعی ندارد
8-ارئه ی روزنامه ی رسمی که در ان اگهی تاسیس شرکت و اخرین تغییرات در ان درج شده است و موضوع فعالیت شرکت که با نوع فعالیت شرکت باید در یک راستا باشد
9-دو قطعه عکس
10-حداقل مدرک تحصیلی باید دیپلم باشد و افرادی که در خارج از کشور تحصیل کردن باید مدارکشان توسط وزارت علوم تایید شود
11-مدیر عامل شرکت باید اصل کارت ملی خود را ارائه دهد
نکته :افرادی که دارای پروانه ی بهره برداری کشاورزی،صنعتی ،خدمات فنی و مهندسی ،معدن ،ارتباطات هستند تا دو سال پس از گرفتن پروانه از ارائه ی مدارک گفته شده معاف می شوند .
12-ارائه ی کارت معافیت یا پایان خدمت
13-حداقل سن باید 23 سال باشد
14-ارائه ی گواهی از بانک مبنی بر اینکه شخص هیچ گونه مشکل در مورد حساب بانکی خود ندارد
15-ارائه ی یکی از مدارک زیر:
الف)ارائه ی سند مالکیت برای شرکت
ب)چنان چه شرکت اجاره ای باشد ارائه ی اصل اجاره نامه به نام شرکت الزامی است
ج)اجاره نامه که در بنگاه قرارداد ان بسته شده باید دارای کد رهگیری باشد
16-اتباع غیر ایرانی علاوه بر مدارک ذکر شده به غیر از موارد  4،8و11 باید از سفارت خانه گواهی مبنی بر داشتن صلاحیت و کپی پروانه کار برای کشور مورد نظر و کپی برگه ی اقامت را به همراه اصل انها ارائه دهند
17-چنان چه نوع فعالیت تولیدی باشد باید از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی مدرک معتبر ارائه دهد
18-ارائه ی کد اقتصادی جدید

نکات:
الف)افرادی که در ادارات دولتی فعالیت می کنند نمی توانند کارت بازرگانی داشته باشند
ب)داشتن حداقل مدرک تحصیلی (دیپلم)
پ)برای اینکه مدارک برابر اصل شود باید توسط مدیر عامل یا نماینده ی قانونی او انجام شود
ج)به ازای هرملک یک کارت بازرگانی صادر می شود
د)مدیر عامل بر اساس مدرکی که دارد باید در کلاسهای اموزشی شرکت کند
ه)افراد در هنگام تکمیل کردن نوع رشته ی فعالیت خود باید دقت کنند زیرا با توجه به رشته ی انتخابی واردات انجام می شود  اما در مورد صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

هر چند كه اداره شركت سهامی عهده افرادی است كه تحت عنوان هیئت مدیره اداره امور شركت را عهده گرفته اند ولی مدیران مذكور معمولا منتخب كل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شركت عهده آنهاست و هیچ كدام سهامداران حتی آنهایی كه انتخاب مدیران رای مثبت همه آنها داده اند حق مداخله امور شركت را ندارند.  موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شركت سهامی هستند و حدود موضوع شركت و چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی نام و حساب شركت اعمال حقوقی انجام می‌دهند.

 جهت رابطه بین مدیران با شركت یك رابطه قراردادی است كه بیشتر قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را خوبی نظر گرفته است بدین بیان (... محدود كردن اختیارات مدیران اساسنامه یا موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.) بنابراین اگر مدیری خارج موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت انعقاد قرارداد نماید و این رهگذر شركت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شركت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاكم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.  فرض فوق غیر مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند. آیا این اشخاص كه غالبا فارغ چم و خم كار شركت و مدیران و سهامدارانش هستند صورت ورود خسارتی انان باید مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر اثبات تقصیر مدیران شركت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث صورتی كه بنا علت یا عللی مفاد قراردادی كه صحیحا با شركت منعقد كرده اند رضایت نداشته و تمایل برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذكور را دلیلی كه فقط شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ چارچوب ضوابطی خاص دو سئوال مذكور پاسخ منفی می دهد. راجع آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می‌گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیئت مدیره اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده كه پناه اصل مذكور و فارغ محدودیت هایی كه خارج ماده یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شركت سهامی روابط مالی برقرار كنند. واین اطمینان را داشته باشد كه شركت سهامی مسئول تعهداتی است كه مدیران وی قبال اشخاص ثالث عهده گرفته اند. قانونگذار همین حد بسنده كرده واجازه نمی دهد كه اشخاص ثالث مستندا عدم رعایت مقررات مربوط نحوه انتخاب مدیران شركت بتوانند روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی كه طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیئت مدیره كه قانونا با مجمع عمومی عادی است توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنكه شخصی مدیریت عامل شركت انتخاب گردد كه حكم ورشكستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمی توانند این دلیل كه چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته قرارداد قبلی منعقده را كه توسط مدیر مذكور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر كرده است: (كلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شركت مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان عذرعدم اجرای تشریفات مربوط طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غیر معتبر دانست.

چند نكته راجع این ماده قابل ذكراست.

اولا بعضی حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذكور كلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل بمانند اعمال واقدامات هیئت مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لكن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس هیئت مدیره است. بنابراین كلیه اقدامات مدیرعامل حدودی كه وی تفویض گردیده مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد نه راجع كلیه اموری كه ماده ١١٨ هیئت مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره مورد انجام امور شركت مدیرعامل اختیار تام داده باشد اعمال و اقدامات مدیرعامل مذكور حدود ماده ١١٨ نسبت اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.

حال ببنیم برداشت واستنباط مذكور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شركت كه خارج محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می گردد. برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشكسته ای را كه درابتدای مطلب آن اشاره كردیم پی می گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیكن این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاكم بر قراردادها قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هیئت مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز محل شركت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس انعقاد قرارداد شركت یا ثالث مذكور انجام عقد عللی پشیمان می گردند. آیا واقعا شركت یا شخص مذكور مجاز هستند كه ابطال قرارداد مذكور را لحاظ اینكه موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه كنیم می بینیم كه قانونگذار صریحا معامله مذكور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذكور را طبق صریح این ماده (... نمی توان عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب مدیرعامل ...) غیر معتبر دانست.

درست است كه قانونگذار ماده ١١٨ فقط نظر هیئت مدیهر داشته كه نظری است كاملا صواب. ولی دلیل نمی شود همین نظر را بر ماده ١٣٥ باز كنیم. این ماده با اینكه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور كه ماده ١١٨ كار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز كار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیئت مدیره برشمرده است. پس چگونه می توانیم (مدیرعامل) مذكور این ماده را محدود اختیاراتی كنیم كه هیئت مدیره تفویض كرده است بدون اینكه مقیدی این خصوص ماده مذكور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر كارایی ماده مذكور را نظر بگیریم متوجه می شویم منظور قانونگذار این ماده هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی كه بین شركت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر نفوذ قرارداد مذكور لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاكم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذكور مانع نمی باشد. یعنی شركت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذكور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا كنند ولی چنانچه آنها اجازه داده شود كه قرارداد را دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شركت مخدوش كنند و بدنی تریتب حقوق شركت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است وصول حاكم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر این كه با منطق هم موافق نیست. طبق قواعد عمومی مدیرعاملی كه خارج اختیارات خودعمل یا اقدامی كند كه موجب ضرر شركت گردد مقابل شركت مسئولیت دارد و هیئت مدیره فقط می تواند جبران خسارات وارده را مطالبه كند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.

قسمت اول ماد ه١٣٥ بدین شرح (كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شركت مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یك قاعده كلی را بیان می كند كه آن عبارت است قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل مقابل اشخاص ثالث و قسمت بعدی ماده این بیان و نمی توان عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه میگردد كه قانونگذار قسمت اخیر را باقید نمیتوان و بدون ذكر مخاطب آن شروع كرده است. حال این سئوال ذهن خطور می كند كه مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی تواند عذرعدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟

و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل یا فاعلهایی معین كنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شركت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیئت مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی. چنانچه نص صریح و روان ماده مذكور توجه كنیم مخاطب هریك اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ كس و هیچ مقامی نمی توانند عذر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.

ثالثا باید توجه كرد كه مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر عدم اجرای تشریفات مربوط طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد و لاغیر.

رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شركت سهامی راجع انتخاب اعضای هیئت مدیره كه تمام یا بعضی آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی كه او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیئت مدیره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذكر قابل استماع نمی باشد. زیرا كه حكم ماده ١٣٥ خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیئت مدیره و مدیرعاملی است كه مورد آنان تشریفات مربوط طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمی گردد.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 13 تیر 1397  09:12 ق.ظ

 مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با همدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت یا موسسه را تشکیل دهند. هنگامی که افراد تصمیم به ثبت شرکت تجاری دارند، در ابتدای امر بایستی موضوع فعالیت شرکت را مشخص نمایند. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد .یکی از شرکت های قابل ثبت، ثبت شرکت با موضوع فعالیت " تولید پلاستیک " می باشد. در این مقاله برآنیم تا ضمن توضیح مختصری راجع به پلاستیک و کاربردهای آن در صنعت، به نحوه ی ثبت شرکت تولید پلاستیک بپردازیم.
پلاستیک به دسته ای از مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی گفته می شود که از فرآیند پلیمریزاسیون به دست می آید. این محصول به منظورهای مختلفی به کار می رود که ممکن است سخت یا نرم، شفاف یا مات باشد و می تواند شبیه چوب یا چرم یا حتی ابریشم به نظر آید .
پلاستیک در زندگی روزمره امروزی کاربردهای فراوانی دارد و در ساخت بسیاری از کالاها مورد استفاده قرار می گیرد . گفتنی است، درحال حاضر بیش از ده

هزار نوع پلاستیک مختلف در جهان وجود دارد. از جمله کاربردهای پلاستیک می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1ـ کاربرد پلاستیک ها در بسته بندی، مثل بطری ها و ظروف یکبار مصرف و ...
2ـ استفاده درصنایع خودروسازی
3ـ مصارف گسترده درساختمان ها مثل لوله آب فاضلاب، لایه های ضد رطوبت بین دیوارها و کفپوش ها و...
4ـ مبلمان و لوازم خانگی و اداری
5ـ صنعت عکسبرداری
6ـ استفاده از پلاستیک جهت چاپ کاغذ
7ـ وسایل حمل و نقل بین المللی دریایی و هوایی
8ـ تجهیزات کارخانه ای مثل لوله های صنعتی، پمپ ها، شیشه اتاق های کنترل و...
9ـ صنعت تولید کیف و کفش
10ـ وسایل پزشکی مانند آپول تزریق و ...

این ماده از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. دلیل پذیرش گسترده آن عبارت است از:
1ـ مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی سخت
2ـ قیمت مناسب
3ـ شفافیت
4ـ عایق گرم و سرما
5ـ عایق الکتریسیته
6ـ وزن کم
7ـ قابلیت رنگ پذیری
8ـ مقاوم در برابر حلال های شیمیایی
9ـ سهولت در شناسایی

• ثبت شرکت تولید پلاستیک :
صنعت پلاستیک با دارا بودن سهم به سزایی درصادرات و تأمین نیازهای داخلی می تواند از طریق ثبت شرکت تولید پلاستیک به یکی از منابع درآمد زا تبدیل گردد. این امر به گونه ای است که شما می توانید پس از اخذ مجوزلازم از مراجع ذی صلاح ، شرکتی دریکی از دو قالب رایج ثبتی (سهامی خاص و با مسئولیت محدود) تأسیس، و شروع به فعالیت نمایید.
شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
همچنین، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
نکته قابل توجه در ثبت چنین شرکت هایی این است که اگر قصد قید کلمه تولید در موضوع فعالیت شرکت را دارید با توجه به حوزه ثبتی نیاز یا عدم نیاز به مجوز در زمینه تولید مشخص می گردد. برای نمونه شرکت هایی که در کرج به ثبت می رسند بابت قید کبمه تولید در موضوع فعالیت مجوز به اداره ثبت شرکت ها ارائه می دهند ولی اگر در تهران به ثبت برسند به مجوز نیاز نیست .
شرایط و مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت تولید پلاستیک در دو قالب مزبور به قرار زیر می باشد.

• شرایط ثبت شرکت تولید پلاستیک سهامی خاص :
1- حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد .
2- حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد+۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند،
3ـ حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید پلاستیک سهامی خاص :
1ـ تکمیل فرم تعیین نام
2ـ دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
3ـ دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
5ـ پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
6ـ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
7ـ تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیر دولتی بودن آن
8ـ دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
9ـ دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
10ـ معرفی نامه نمایندگان درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
11ـ گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ازبانکی که حساب شرکت درشرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
12ـ اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• شرایط ثبت شرکت تولید پلاستیک با مسئولیت محدود :
1- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزارتومان است.
2- درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲نفر می باشد.
3- درشرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقراریه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید پلاستیک با مسئولیت محدود :
1ـ دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
2ـ دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
3ـ پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
4ـ دوجلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
5ـ دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6ـ تکمیل فرم تعیین نام
7ـ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
8ـ تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن
9ـ دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
10ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
11ـ اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
12ـ معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 13 تیر 1397  09:04 ق.ظ

شرکت ها و موسسات فیلم سازی، مراکزی هستند که در آن ها فعالیت های فیلم سازی در جهت اشاعه فرهنگ و هنر منطبق با قوانین و شئون اسلامی توسط افراد حقیقی یا حقوقی انجام می شود.
این شرکت ها می توانند خدمات خود را در زمینه های ساخت فیلم داستانی و سینمایی، انیمیشن، تیزرهای تلویزیونی، تولید مستند و فیلم صنعتی و تصویربرداری کامل همایش ها ارائه نمایند .
ثبت شرکت فیلم سازی مستلزم دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) می باشد، متقاضیان می توانند پس از اخذ مجوز نسبت به ثبت شرکت فیلم سازی که به دوصورت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود امکان پذیر است اقدام نمایند.

شرایط متقاضی ( مدیر عامل ) جهت اخذ مجوز شرکت تولید فیلم به  قرار ذیل است :
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- داشتن حداقل 27 سال سن
- عدم سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر تاییدیه مراجع
- دارا بودن سوابق و تجربه کافی در این زمینه
- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از آن
- نداشتن سوابق سوء مالی و ورشکستگی به تقصیر
- دارا بودن حداقل مدرک لیسانس مربوطه ( کارگردانی ) و سایر رشته های مرتبط با این حرفه
- دارا بودن تخصص و تجربه کافی و همچنین ارائه نمونه کارهای انجام شده

    مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

1- تکمیل درخواست کتبی متقاضی برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت یا موسسه مد نظر
2- یک نسخه کپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی
3- دو قطعه عکس سه در چهار جدید از مدیر عامل و تمامی اعضای هیئت مدیره
4- تکمیل و ارائه فرم های مربوط به مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت یا موسسه مد نظر و ذکر سوابق فعالیت های آن ها
5- کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
6- کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه با معافیت پزشکی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره
7- اساسنامه شرکت یا موسسه مد نظر، ( 1 نسخه )
8- ارائه نمونه کارهای انجام شده شامل فیلم های ساخته شده متقاضی به عنوان کارگردان با تهیه کننده
درادامه به بررسی شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص و شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت آن ها می پردازیم.

شرکت با مسئولیت محدود:
شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض وتعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

شرکت سهامی خاص:
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.

• شرایط مورد نیاز برای ثبت شرکت فیلم سازی با مسئولیت محدود :
- سرمایه اولیه حداقل یک میلیون ریال
- وجود حداقل دو نفر عضو
- تعهد با پرداخت کل سرمایه

• مدارک لازم :
_ اقرارنامه امضاء شده
_ تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی وشناسنامه) کلیه اعضاء
_ اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
_ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در2 برگ وتکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط سهامداران
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_ شرکتنامه 2 برگ و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
_ اساسنامه 2جلد و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

• شرایط ثبت شرکت فیلم سازی سهامی خاص :
- حداقل میزان سرمایه لازم صد هزارتومان
- حداقل 3 نفر عضو+2نفربازرس (بازرسین نباید ازاعضاء باشند.)
- پرداخت نقدی حداقل 35%سرمایه

• مدارک مورد نیاز :
_ تصویر شناسنامه وکارت ملی کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
_ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع (بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
_ امضاء اقرارنامه
_ در صورتی که امور ثبت شرکت (سهامی خاص) به وسیله وکیل انجام شود، تنظیم وکالت نامه به نام وکیل صورت پذیرد.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت تخلف مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و هشداری است برای مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد. علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد. ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند تقاضای هر ذینفع هر یك مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت نحوی انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا تادیه آن قسمت دیونی كه پرداخت ان دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

موجب ماده مذكور:

    آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث می گردد و مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن وضع ماده ١٤٣ حمایت بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را شركت دریافت دارند. لذا ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده خود رامطالبه نمایند.
    ذینفع مندرج این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و این بابت طلبكار واقع شده باشد.
    ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را كارگمارند. همینطور است موردی كه پس انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.
    مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ماده مذكور بنا نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم پرداخت دیون شركت محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك منفردا محكوم كند.
    میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود آن قسمت دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.
    چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك مدیران كه كل محكوم را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك محكوم علیهم آنان مراجعه كند.
    اگر مدیری كه پرداخت خسارت محكوم شده است پرداخت آن تن ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
    شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و قانون تجارت مصوب ١٣١١ مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:

اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:

    قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس كلمه سهامدار جای آن استفاده شود.
    عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می‌گیرد. صورتی كه این امر ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
    ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند معاملات با شركت یا حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. همین ترتیب است صورتی كه اشخاص مذكور شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند)...)
    نظر مسئولیت مدنی قبال اشخاص ثالث هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت حقوق فرانسه شركت مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی نظر می رسد كه حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن این مورد جوابگو باشند.

خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده شركت می باشند.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور بازار سرمایه و ایجاد اشتغال اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا صورت واحد بوده اما برخی كشورها مانند آلمان شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

در برخی موارد شرکتهای سهامی خاص تصمیم به افزایش سرمایه شرکت خود می گیرند که در این مقاله سعی در توضیح این مورد داریم:
افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص جهت سهامداران شرکت و کسانی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت می باشند برطبق مقررات ۱۵۷ الی ۱۶۹ و مواد ۱۸۳ الی ۱۸۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت می پذیرد.
در اینگونه شرکتها بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت ها در آنجا ثبت و منتشر می شود ، به اطلاع صاحبان سهام برسد.
در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه، مبلغ اسمی سهام جدید، حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم، تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم درخرید آنها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.
تصمیم مربوط به افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد. اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.چند روش برای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص وجود دارد.

روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص:
الف) پرداخت نقدی مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه
ب) تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
ج) انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه
د) تبدیل اوراق قرضه به سهام

مجامعی که جهت اتخاذ تصمیم در خصوص امر مذکور تشکیل می گردد به دو صورت ذیل امکان پذیر است:
الف) تشکیل مجمع با حضور کلیه سهامداران
در این مورد باید صددرصد سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده شرکت داشته باشند و عملی شدن افزایش سرمایه بع یکی از روش های ذکر شده در ماده ۱۵۸ ل.ا.ق.ت یا تجمیعی از بندهای ماده ذکر شده تصویب و ماده مربوطه در اساسنامه را اصلاح نمایند.
ب) تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران
در این مورد بایستی دعوت از سهامداران شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مواد ۸۴، ۹۴ و ۱۰۰ ل.ا.ق.ت و اساسنامه شرکت بعمل آید.

برای افزایش سرمایه شرکت رعایت ٣ شرط ضروریست:
تصویب مجمع عمومی فوق العاده
تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت
تادیه مبلغی افزایش سرمایه


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
چهارشنبه 13 تیر 1397  08:57 ق.ظ


همه ما دوست داریم که در خانه های زیبا زندگی کنیم و دکوراسیون قدیمی آن را به هر نحوی شده تغییر دهیم. یکی از این تغییرات می تواند در حیطه دیوارهای خانه باشد. روش قدیمی روکش کردن دیوارها به وسیله گچ، امروزه دیگر طرفداران زیادی ندارد، هر چند هنوز هم به عنوان امری مهم دیوار خانه ها گچ کاری می شوند ولی درصورتی که شخص مایل به خرج کردن هزینه بیشتری باشد می تواند جایگزین بهتری برای گچ به کار ببرد. یکی از این روش ها، کاغذ دیواری است.
کاغذ دیواری پوششی است تزیینی که برای پوشش دادن سطوح دیوارهای داخلی در ادارات، خانه ها و دیگر ساختمان ها استفاده می شود. امروزه، کاغذ دیواری یکی از جنبه های طراحی داخلی به شمار می آید. با توجه به رشد مسکن و ساخت و ساز درکشورمان ایران نیاز به دکور و پوشش های دیوار هم درحال گسترش است. از این رو علاقه مندان می توانند جهت فعالیت در این زمینه، شرکتی تأسیس و ثبت نمایند. ثبت شرکت یکی از اقدامات اساسی در راستای انجام امور تجاری، تولیدی، خدماتی و ... می باشد . از طریق ثبت شرکت مجموعه ای از افراد در یک چارچوب منسجم حقوقی فعالیت خود را آغاز می کنند تا احتمال هرگونه بی قانونی تا حد امکان کاهش یابد.
اگر برای اولین بار است که می خواهید اقدام به ثبت شرکت نمایید، از بهترین گزینه ها برای ثبت شرکت، شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود می باشد. ثبت این نوع شرکت ها مستلزم ارائه شرایط و مدارکی است که در زیر ضمن توضیح راجع به شرکت های نامبرده، به بیان این موارد می پردازیم.
شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
نکته قابل توجه در ثبت چنین شرکت هایی این است که اگر قصد قید کلمه تولید در موضوع فعالیت شرکت را دارید با توجه به حوزه ثبتی نیاز یا عدم نیاز به مجوز در زمینه تولید مشخص می گردد. برای نمونه شرکت هایی که در کرج به ثبت می رسند بابت قید کلمه تولید در موضوع فعالیت مجوز به اداره ثبت شرکت ها ارائه می دهند ولی اگر در تهران به ثبت برسند به مجوز نیاز نیست.

• شرایط ثبت شرکت تولید کاغذ دیواری سهامی خاص :
1ـ مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفرباشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند، حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
2ـ حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت تولید کاغذ دیواری سهامی خاص :
1ـ گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
2ـ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و درصورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است.
3ـ معرفی نامه نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن.
4ـ دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
5ـ دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء زیر اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.
⃰ تذکر : اوراق اظهارنامه به دلیل بهادار بودن صرفاً می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه شوند.
6ـ دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
7ـ دو جلد صورتجلسه مجمع مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
8ـ تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن.
۹ـ اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• شرایط ثبت شرکت تولید کاغذ دیواری با مسئولیت محدود :
1ـ درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر می باشد.
2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
3ـ درشرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقراربه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید کاغذ دیواری با مسئولیت محدود :
1ـ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
2ـ معرفی نامه نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند،ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس یا آخرین تغییرات آن.
3ـ تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن‌.
4ـ دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
5ـ دو جلد شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.
6ـ دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
7ـ دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضای سهامدارن و بازرسین رسیده باشد.
8ـ دو جلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
9ـ کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیأت مدیره باشد.
« برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.»
10ـ اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• مراحل ثبت شرکت :
- تجمیع مدارک مورد نیاز
- اخذ گواهی عدم سوپیشنه
- تنظیم و تدوین مفاد اساسنامه
- انتخاب نام مناسب برای شرکت
- ثبت نام اولیه در سامانه و تنظیم اوراق ثبتی
- تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره از طریق پست جهت انجام ثبت شرکت
- بررسی مدارک توسط کارشناس ادره ثبت شرکت ها
- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت ها
- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت
- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
 


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   

کارت بازرگانی :
افراد با داشتن کارت بازرگانی می توانند به تجارت با دیگر کشورها بپردازند.کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی برای افراد صادر می شود و شخص به وسیله ی ان می تواند به کار صادرات و واردات بپردازد. این کارت که یک ساله برای افراد صادر می شود .

اشخاص حقیقی برای گرفتن کارت بازرگانی چه مدارکی را باید ارائه دهند :
1-ارائه گواهی عدم سو پیشینه
2-ارائه ی فرم تکمیل شده ی کارت بازرگانی
3-یک نسخه اظهارنامه ی ثبت نام
4-کپی برابر اصل شده ی کارت ملی
5- ارائه ی حساب مالیاتی مبنی بر اینکه نشان دهد برای صدور کارت بازرگانی مانعی وجود ندارد
6-عکس شش در چهار سه عدد
7-ارائه ی کپی و اصل مدرک تحصیلی
8-کارت معافیت و پایان خدمت برای اقایان
9-ارائه گواهی از بانک مبنی بر اینکه شخص در بانک دارای اعتبار خوبی است و مشکل بانکی ندارد
10-فرد باید دارای حداقل 23 سال سن باشد
11-واحدهای تولیدی باید برای فعالیت خود باید از وزارت خانه های تولیدی مدرک ارائه دهند
12-مکان مورد نظر برای فعالیت باید سند شش دانگ داشته باشد و در صورت اجاره بودن باید اجاره نامه محضری ارائه شود
13-اصل و کپی کد اقتصادی جدید

برخی نکات:
الف)فردی که تقاضای گرفتن کارت را دارد باید در کلیه ی مراحل گرفتن کارت خود حضور داشته باشد
ب)هر فرد فقط می تواند یک کارت بازرگانی داشته باشد
پ)کارمندانی که برای ادارات دولتی به صورت تمام وقت کار می کنند نمی توانند کارت بازرگانی داشته باشند
ج)برای هر ملک فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود
د)باید ادرس های موجود در اجاره نامه یا سند مالکیت ،اظهار نامه ی ثبتی و حساب دارایی ها با هم مطابقت داشته باشد .


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 13 تیر 1397
نظرات()   
   
دوشنبه 11 تیر 1397  09:33 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

 تازه‌ترین فهرست فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

روابط عمومی سازمان غذا و دارو برخی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را به دلیل دارا نبودن مشخصات لازم، غیرمجاز اعلام کرد.

 روابط عمومی سازمان غذا و دارو  اعلام کرد: فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با نام تجاری MODA و صرفا" اسامی قابل مشاهده در جدول" ذیل، به دلیل نداشتن برچسب اصالت و سلامت کالای معتبر، برچسب فارسی نویس و فقدان هر گونه مشخصات یا مشخصاتی از جمله سری ساخت یا نام تولید کننده، کشور تولید کننده، تاریخ تولید و انقضاء و یا قید اطلاعات نادرست از جمله تولید کارخانه گینو فرانسه و دیگر مسائل، غیر مجاز شمرده می‌شوند.

این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می‌گیرد، این اطلاع رسانی صرفا جهت محصولات قید شده در نامه به همراه تصاویر پیوست بوده و مشمول سایر محصولات با نام تجاری Moda که دارای نمایندگی واردات رسمی و دارای برچسب اصالت معتبر و مطابق ضوابط سازمان، نمی‌شود.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می‌کنند خواست معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام لازم را به عمل آورند.

لازم به ذکر است؛ شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات مکان‌های عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اعلام شده است.


فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 23 آبان 1396
نظرات()   
   

 ویتامین دی جذب کنید، می‌تواند رشد سلول‌های سرطانی را مهار کند/ مواد غذایی سرطان را بشناسید

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: ویتامین D می‌تواند رشد سلول‌های سرطانی را مهار کند.

دکتر امیر عباس‌نژاد گفت مبارزه با سرطان یکی از بزرگترین چالش‌های بشر است، اصطلاح سرطان به مجموعه‎ای از بیماری‌ها اطلاق می‌شود که سلول‌ها فعالیت غیر طبیعی و رشد غیرقابل کنترلی را از خود نشان می‌دهند و می‌تواند به اثرات مخرب سیستمیک و موضعی منجر شده و باعث مرگ بیمار شود.

وی بیان کرد: الگوی زندگی مناسب و تغذیه سالم از مهمترین عواملی است که می‌توانند در پیشگیری از ابتلا به انواع سرطان‌ها تاثیرگذار باشند، این الگوها شامل فعالیت بدنی کافی، پرهیز از مصرف الکل، سیگار، کاهش استرس‌های روحی روانی و داشتن تغذیه مناسب بوده که در حفظ سلامت فردی و جلوگیری از انواع بیماری‌ها کمک کننده است.

این دکتر تغذیه اضافه کرد: افرادی که فعالیت بدنی کمی دارند و از سیگار و تنباکو استفاده می‌کنند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند.

عباس‌نژاد گفت: از جمله عوامل مهم تغذیه‌ای که در پیشگیری از ابتلا به سرطان نقش اثبات شده‌ای دارند حفظ وزن نرمال و جلوگیری از افزایش وزن بوده است. مطالعات نشان داده افزایش وزن و چاقی ارتباط مستقیمی با ابتلا به انواع سرطان‌ها دارد و برای جلوگیری از این موضوع باید میزان کالری مواد غذایی دریافتی با میزان مصرف کالری بدن در تعادل باشد.

وی گفت: استفاده زیاد و مداوم از مواد غذایی که کالری بالایی دارند نظیر غذاهای چرب، خامه، شکر و دسرها در افزایش وزن نقش بسزایی دارند، علاوه بر نقش چربی‌ها در افزایش وزن، دریافت چربی زیاد می‌تواند در ایجاد سرطان از جمله گوارشی هم نقش داشته باشد، همچنین چربی زیاد در رژیم غذایی با بالا بردن کالری دریافتی منجر به سرطان‌های روده، مری، معده، پانکراس می‌شود.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اضافه کرد: دریافت گوشت قرمز به مقدار زیاد با افزایش ریسک ابتلا به سرطان‌های گوارشی ارتباط دارد؛ علاوه بر دریافت زیاد مواد غذایی که چربی بالایی دارند، کاهش دریافت فیبر غذایی هم در ابتلا به بسیاری از سرطان‌ها نقش دارد.

وی گفت: فیبرها مواد غذایی هستند که توسط انسان غیرقابل جذب بوده ولی برای حفظ سلامت دستگاه گوارش اهمیت فراوانی دارند و مصرف آنها می‌تواند از افزایش وزن، جذب چربی‌ها و قندها جلوگیری کند.

او بیان کرد: میوه ها و سبزیجات غنی از فیبر بوده و توصیه می‌شود به اندازه کافی در برنامه غذایی گنجانده شود. مصرف کافی میوه و سبزیجات به کاهش ابتلا به سرطان‌های حفره دهان، مری و معده کمک می‌کند.

عباس‌نژاد یاد آور شد: مصرف سبزیجات خام و تازه بخصوص سبزیجات با برگ سبز تیره، کلم، بروکلی، کاهو، هویج و میوه‌های تازه بسیار مفید بوده و میوه ها و سبزیجات به علت اینکه کالری کمی دارند و منابع خوبی از فیبر، ویتامین، مواد معدنی و مواد فعال بیولوژیک هستند در سلامت انسان اهمیت دارند.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با تاکید براینکه رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد میوه و سبزی می‌تواند از اثرات سرطان‌زایی نیتریت و نیترات‌ها جلوگیری کند، گفت: نیتریت و نیترات در تنباکو، توتون سیگار، کالباس، سوسیس و در سبزیجات به مقداری وجود دارند که عامل ایجاد بسیاری از سرطان‌ها بوده و مصرف میوه‌هایی مانند هندوانه و سبزیجاتی نظیر گوجه می‌تواند از ابتلای مردها به سرطان پروستات جلوگیری کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان مصرف منظم چای و قهوه را از جمله عوامل مهم در کاهش سرطان‌های گوارشی برشمرد و با بیان اینکه مصرف انوع چای نظیر چای سبز به علت داشتن مواد بسیار مفید، در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان مؤثر است، بیان کرد: نوشیدن خیلی داغ چای و قهوه با افزایش خطر ابتلا به سرطان مری در ارتباط است.

عباس‌نژاد با بیان اینکه کمبود بعضی از ویتامین‌ها مانند ویتامین D با سرطان‌ها در ارتباط است، اضافه کرد: ویتامین D دربسیاری از سلول‌های بدن دارای فعالیت است و مهم‌ترین عملکرد این ویتامین تنظیم سطوح کلسیم، فسفر و حفظ سلامت استخوان‌هاست درحالیکه اخیرا مطالعات متعددی نشان داده‌اند که ویتامین D عملکردهای دیگری نیز دارد و کمبود آن با ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه مطالعات متعددی ارتباط کمبود ویتامین D و شیوع بسیاری از سرطان‌ها را گزارش کرده‌اند، افزود : ریسک سرطان در افرادی که کمبود ویتامین D دارند بیشتر از افرادی بوده که سطوح کافی این ویتامین را دارند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ویتامین D می‌تواند از رشد سلول‌های سرطانی را با مهار چرخه سلولی جلوگیری کند، خاطر نشان کرد: کمبود این ویتامین علل مرگ زودهنگام ناشی از سرطان‌های کولون، پستان، تخمدان و پروستات است.

وی با تاکید براینکه برای جلوگیری از سرطان توصیه می‌شود غذاهایی سالم مانند سبزیجات و میوه‌های غنی از فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی در برنامه غذایی به میزان کافی گنجانده شود و از مصرف زیاد چربی‌ها و گوشت قرمز پرهیز شود، عنوان کرد: حفظ وزن نرمال و جلوگیری از افزایش وزن در پیشگیری از سرطان بسیار اهمیت دارد؛ با کاهش دریافت کالری غذایی و افزایش فعالیت بدنی حاصل می‌شود. 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

 آلزایمر از مغز آغاز نمی‌شود/ یافته‌های جدید محققان و امیدواری برای تشخیص زودهنگام فراموشی

 محققان کانادایی و چینی نشان دادند که بیماری آلزایمر می‌تواند در قسمت‌های دیگری از بدن و غیر از مغز ایجاد شود.

دانشمندان از مدت‌ها پیش بر این باور بودند که منشاء بیماری آلزایمر در مغز است، اما تحقیقات جدید حاکی از آن است که این بیماری خارج از مغز شروع می‌شود و یک پروتئین کلیدی عامل این بیماری است که از نقاط دیگر بدن به مغز می‌رسد و منجر به بروز آلزایمر می‌شود.

این تحقیق روش‌هایی را برای درمان‌های دارویی جدید ارائه می‌دهد که می‌تواند باعث توقف و یا کند شدن بیماری بدون مداخله مستقیم در مغز شود.

یکی از علل اساسی بیماری آلزایمر تجمع پروتئین بتاآمیلوئید در مغز است که عملکرد عصبی را مهار و حافظه را مختل می‌کند.

محققان امیدوارند که با آزمایش خون جدید بتوانند به تشخیص زودهنگام بیماری کمک کنند. تا به امروز عموما بر این باورند که پروتئین تولیدکننده پلاکِ مسبب آلزایمر، در مغز تولید می‌شود.

نتایج مطالعه جدیدی از دانشمندان چینی و کانادایی نشان می‌دهد که پروتئین‌های بتا آمیلوئید در سایر قسمت‌های بدن تولید شده و به مغز می‌رسند و باعث بروز علائم آلزایمر می‌شوند.

این فرآیند با استفاده از یک تکنیک به نام پارابیوسیز (parabiosis) شناسایی شد، جایی که دو ارگان جداگانه، جریان خون مشترک دارند.

محققان این آزمایش را بر روی موش‌ها انجام دادند و به نتایجی دست یافتند.

آنها دریافتند که بتاآمیلوئیدهای تولیدشده درخارج از مغز هم باعث بروز این بیماری می‌شوند.

در خارج از مغز، بتاآمیلوئید در عضلات، پلاکت خون و عروق خونی ساخته می‌شود.

فرضیه بر این است که با افزایش سن، بتاآمیلوئیدها بیشتر به مغز می‌رسند و این موضوع عاملی برای بروز شدت آلزایمر است. علاوه بر این، سد خونی- مغزی با افزایش سن ضعیف شده و منجر به نفوذ بیشتر بتاآمیلوئیدها به مغز می‌شود.

نتایج بررسی‌ها نشان داد که درمان‌های دارویی با هدف قراردادن بتا آمیلوئید در بدن و فشار آن به سمت کلیه‌ها و یا کبد برای پاک کردن آن در بدن، قبل از تجمع در مغز، بسیار مفید است، زیرا درمان این بیماری در مغز به مراتب دشوارتر است.

این درمان جدید می‌تواند امید تازه‌ای برای بیش از ۴۴ میلیون بیمار مبتلا به آلزایمر در سراسر جهان باشد.

یافته‌های این بررسی در مجله Molecular Psychiatry ارائه شده است.


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 23 آبان 1396
نظرات()   
   

 راهی برای این‌که دیابت بگیرید؛ فقط هفته‌ای ۲ بار نوشابه بخورید!

 به نقل از مدیکال نیوز تودی نوشت: کارشناسان اعلام کردند: مصرف تنها دو بار نوشیدنی‌های حاوی مواد قندی در هفته، خطر ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش می‌دهد.

نوشابه


در این بررسی جدید، نتایج ۳۶ مطالعه موجود که در مدت ۱۰ سال گذشته در مورد تاثیرات احتمالی نوشیدنی‌های حاوی مواد قندی بر سلامت قلب و عروق بدست آمده بود، مورد بازبینی قرار گرفت.

محققان آفریقای جنوبی در بازبینی نتایج مطالعات دریافتند: رابطه محکمی بین مصرف نوشیدنی‌های حاوی مواد قندی و سندرم متابولیک وجود دارد.

سندرم متابولیک عنوان کلی برای طیفی از فاکتورهای خطرزاست که احتمال ابتلا به اختلال‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد. این فاکتورهای خطرزا شامل دور کمر بزرگ، سطح بالای تری گلیسیرید، پایین بودن سطح کلسترول خوب، بالا بودن قند و بالا بودن فشار خون می‌شود.

همچنین در یک بررسی دیگر که اخیرا انجام شده، آمده‌ است: مصرف دو بار نوشابه‌های حاوی مواد قندی یا بدون قند در طول روز باعث می‌شود افراد ۲.۴ برابر بیشتر در معرض ابتلا به دیابت باشند.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارشی اعلام کرده‌ است: دست‌کم سالانه ۱۹ میلیون نفر به دلیل اختلالات قلبی - عروقی و بیماری‌هایی از قبیل سندروم متابولیک و دیابت نوع دو جان خود را از دست می‌دهند.


 • آخرین ویرایش:سه شنبه 23 آبان 1396
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :5  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic