۱-تکمیل دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری)

۲- تکمیل دو نسخه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری)

۳-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

۴-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء (در دفا‌تر اسناد رسمی)

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء (در دفا‌تر اسناد رسمی)

۶- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

۷-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای شخص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدارخارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

۸- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. (مراکز پلیس +۱۰)

۹-ارائه اقرارنامه کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن‌ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. نمونه متن اقرار نامه در زیر همین بند آورده شده است:
نمونه اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند .

۱۰- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

۱۱- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

۱۲- تکمیل فرم تعیین نام و پرداخت فیش ۴۰،۰۰۰ ریال بعنوان هزینه تعیین نام.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 29 آبان 1398  03:17 ب.ظ

 
۱٫حداقل تعداد شركا در شركت مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩٤ ق.ت)

۲٫ حداقل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یك میلیون ریال می باشد.

۳٫ سعی شود در نام شركت از نام شركا استفاده نشود اسم شریكی كه در نام شركت قید شود حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت كلیه قروض و تعهدات شركت خواهد بود ( م ٩٥ ق.ت)

۴٫ در شركت نامه باید صراحتا قید شده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هركدام به چه میزان تقویم شده است و هر شركت كه برخلاف این ماده تشكیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت)

۵٫ كلیه شركا نسبت به قیمتی كه در حین تشكیل برای سهم الشركه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ( م ٩٨ ق.ت)

۶٫ سهم الشركه شركا نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت)

۷٫ انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت)

۸٫ شركت بوسیله یك یا چند نفر مدیر كه بصورت موظف یا غیر موظف از بین شركا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد ( م ١٠٤ ق.ت)

۹٫ مدیران شركت كلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م ١٠٥ ق.ت)

۱۰٫ تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت)

۱۱٫ هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م ١٠٧ ق.ت)

۱۲٫ روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شركا است اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)

۱۳٫ در هر شركت با مسئولیت محدود كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ( م ١٠٩ق.ت) هیات نظار مركب از ٣ نفر بوده كه از بین شركا برای مدت یك سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شركت باشند.

وظایف هیات نظار در شرکت مسئولیت محدود:
الف: تحقیق نماید كه سرمایه نقدی شركت پرداخت شده و سهم الشركه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد .
ب: در شركت نامه تقویم سهم الشركه غیر نقدی به صراحت ذكر شده باشد.
ج: دعوت شركا برای مجمع عمومی فوق العاده .
د: اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیكن هر یك از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ١٦٧ ق.ت)
ه: اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می كنند ( م ١٦٨ ق.ت)
و: تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او(در مركز اصلی شرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل كند. ( م ١٧٠ ق.ت)

۱۴٫ شركای شركت نمی توانند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)

۱۵٫ اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید اساسنامه شركت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)

۱۶٫ در هیچ مورد اكثریت شركا نمی توانند شریكی را مجبور به افزایش سهم الشركه خود در شركت نمایند. ( م ١١٢ ق.ت)

۱۷٫شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

١- وقتی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده است.
٢- وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
٣- در صورتی كه شركت ورشكست شود.
٤- در صورت تصمیم عده ای از شركا سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.
٥- در صورتی كه به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته ویكی از شركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج نمایند.
٦- در مورد فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ق.ت)

 

۱۸٫ در هر موقع كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شركت (حتی در مواردی كه انحلال به واسطه انقضای مدت شركت صورت می گیرد) و تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شركا یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ (بند ٢٢ ) لازم الرعایه است. (م ٢٠٠ ق ت)

۱۹٫ در شركتهای سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود و شركتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شركت است مگر آنكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت)

۲۰٫ هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ١٣١٠ مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محكوم به جزای نقدی خواهد شد(قسمتی از م ٢٢٠ ق.ت)

۲۱٫ انتخاب بازرس در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است .

۲۲٫ انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شركت در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۲۳٫ پس از تشكیل شركت با مسئولیت محدود حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و كل) و پلمپ آنها در اداره ثبت شركتها اقدام نمایند.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 9 مهر 1397  09:39 ق.ظ


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 9 مهر 1397  09:38 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 9 مهر 1397
نظرات()   
   
دوشنبه 9 مهر 1397  09:38 ق.ظ


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 9 مهر 1397  09:38 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************

Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 9 مهر 1397  09:37 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
دوشنبه 9 مهر 1397  09:34 ق.ظ


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir


 • آخرین ویرایش:دوشنبه 9 مهر 1397
نظرات()   
   
پنجشنبه 22 شهریور 1397  09:23 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 22 شهریور 1397  09:23 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 22 شهریور 1397  09:23 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
پنجشنبه 22 شهریور 1397  09:22 ق.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 7 شهریور 1397  03:11 ب.ظالف- رقابت نامشروع و اسناد بین المللی بند (2) ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس از رقابت نامشروع به شرح زیر تعریف کرده است:هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می شود.بند (3) ماده 10 فوق، مصادیقی از رقابت نامشروع رابیان و ممنوع اعلام کرده است.
رقابت نامشروع

براساس این بند اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند:

  1-  هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء مؤسسه یا محصولات با فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب بنماید.

 2-  مشخصات یا اظهاراتی که به کاربردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرزساخت، صفات ممیزه جنس، قابلیت استعمال و یا کیفیت کالا گردد.

  3-  اظهارات خلاف واقع در کارتجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد. با توجه به مراتب فوق، استفاده از اسامی تجاری، علامت تجاری و شکل بسته بندی کالاهای اشخاص ثالث برای معرفی کالای خود و عرضه آن در بازار از موارد رقابت نامشروع محسوب می شود؛ زیرا با استفاده از عناوین غیر واقعی شخص قصد دارد کالای خود را به مشابه کالای دیگران وانمود نماید. به طور مثال ((National)) علامت تجاری معروفی است برای شرکت (( ماتسوشیتا الکتریک )) در ژاپن، شخص دیگری با استفاده از علامت ((ناسیونال))  (( شرکت تجاری ناسیونال پنلایت)) را ایجاد کرد.

دادگاه بخش شیزوکا، این اقدام را رقابت نامشروع اعلام کرد.[1]

در سال 1375 با تصویب قانون مجازات اسلامی برای رقابت نامشروع به صراحت مجازاتی در مورد رقابت نامشروع تعیین نگردیده است.

در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 برای اشخاصی که رقابت شرافتمندانه در تجارت را رعایت نکنند و موجب ورود زیان به رقیب تجارتی شوند، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است.

براساس ماده (1) قانون فوق، ایراد لطمه به مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برا ی افراد ایجاد گردیده در صورتی ضرر مادی و معنوی را سبب می شود، مرتکب باید خسارت وارده را جبران کند.

در ماده (8) قانون مسئولیت مدنی نیز مصادیق دیگری از رقابت غیر قانونی بیان گردیده است. در این ماده آمده است: (( هرکسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور، یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت، مشتریایش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند)).

با توجه به مجموع مراتب فوق اگرچه از حیث مدنی قوانین و مقررات خوبی در ایران در زمینه جلوگیری از رقابت نامشروع وجود دارد ولی از حیث ضمانت اجرای کیفری در قوانین و مقررات ما خلاء وجود دارد و با توجه به اهمیت امر، پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در خصوص مورد کاملاً احساس می گردد.


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
چهارشنبه 7 شهریور 1397  03:08 ب.ظ

امریکا یکی از موفق ترین کشورها در زمینه ی مشارکت تجاری بین المللی و جذب سرمایه گذاری های خارجی است.به همین دلیل گزینه ای مناسب برای فعالیت های بازرگانان محسوب می گردد.در این نوشتار ضمن پرداختن به سیر قانونی سرمایه گذاری خارجی در امریکا،به قواعد ثبت شرکت در آن می پردازیم.لازم به یادآوری است در هر یک از مراحل ثبت شرکت در امریکا،جهت مشاوره دقیق و راهبردی می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس برقرار نمایید.

قبل از هر چیز،به منظور آگاهی از رمز موفقیت آمریکا در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی ،مطالعه سیر قانونی و حقوقی سرمایه گذاری در امریکا ضروری به نظر می رسد.پر واضح است سرمایه گذاران محترم قبل از هر چیز می بایست به این قوانین آشنایی داشته باشند.
کلیات
در ایالات متحده آمریکا منظور از مشارکت تجاری بین المللی،انجام پروژه تجاری بین دو یا چند نفر به طور مشترک می باشد،به طوری که هر یک از شرکت های طرفین،استقلال تجاری خود را حفظ می نمایند.گرچه هر یک از طرفین مالک قسمتی از سهام می باشند ولی رابطه سهام داران بر اساس همکاری متقابل بوده و شبیه سهام داران شرکت تعاونی است.
در قرن 19 و 20 به موجب آراء بعضی از دادگاه های ایالات متحده امریکا شرکت های امریکایی نمی توانستند وارد شرکت دیگر شوند،ولی بعدها متفقاَ اظهارنظر نمودند که شرکت های آمریکایی می توانند پروژه تجاری خود را با شرکت های دیگر به طور مشترک انجام دهند.
شکل حقوقی شرکت مشترک تجاری به صورت یکی از شرکت های موجود در ایالات متحده آمریکا می باشد.ولی اغلب سه نوع از شرکت های مزبور یعنی شرکت های سهامی،شرکت تضامنی،شرکت مختلط غیر سهامی،برای تشکیل شرکت مشارکت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند.هر یک از شرکت های مزبور تابع مقررات ایالت مربوط به خود بوده و قوانین فدرال در موارد استثنایی حاکم بر آن ها می باشد.این ساختار حقوقی مشکلاتی از نظر بررسی مقررات شرکت ها را به هنگام تنظیم قرارداد فراهم می سازد.زیرا مراجعه به حقوق 50 ایالت آمریکا با مجموعه قوانین مربوط ضروری می باشد.
شایان ذکر است که هر شعبه شرکت مادر بطور مستقل مسئول پرداخت مالیات متعلق به خود و تقبل زیان وارده می باشد و شرکت مادر از این بابت جوابگو نمی باشد،زیرا شرکت اخیر مالیات خود را به طور مستقل پرداخت می نماید و چنانچه شعبه مزبور بر اثر زیان های وارده ورشکسته شود دارایی آن بین شرکت مادر و طلبکاران تقسیم می گردد و مالیات نیز بر همان اساس پرداخت می شود.

ب-کنترل تجارت خارجی و مشارکت بازرگانی
اصل بر آزادی شرکت آمریکایی برای ایجاد مشارکت با فرد یا شرکت خارجی است.سرمایه گذاری مستقیم در ایالات متحده آمریکا توسط تجار خارجی در سال 1970 حدود 13 میلیارد دلار بوده که در سال 1988 به 329 میلیارد دلار افزایش یافته و در مقابل سرمایه گذاری مستقیم ایالات متحده در خارج از کشور 327 میلیارد دلار در سال اخیر بوده است که از طریق خرید سهام شرکت ها صورت گرفته است و به منظور کنترل حجم سرمایه گذاری محدودیت هایی نسبت به مالکیت تجار خارجی در ایالات متحده آمریکا به شرح ذیل پیش بینی شده است:
-فروش کالاها و خدمات به ارتش که جزء مسائل امنیت ملی می باشد.
-خریدهای دولتی در مناقصه به پیشنهاد دهندگان آمریکایی واگذار می شود.مگر آنکه قیمت پیشنهادی تاجر خارجی حداقل 50% پایین تر از قیمت پیشنهادی شرکت آمریکایی باشد.در زمینه اخیر وسایل دفاعی،ورود به بازار آمریکا بدون داشتن شریک آمریکایی امکان پذیر نمی باشد.
-خطوط هوایی ایالات متحده آمریکا به موجب قانون هواپیمایی کشوری فدرال،مصوب 1958 باید به اتباع آن کشور تعلق داشته باشد.
-تجارت کالاهای متفرقه و رقابت پذیر به موجب قانون "اگزن فلوریو"قسمت اصلاحی 5021 مصوب 1988.دولت مجاز است که ادغام شرکت ها و خرید سهام خارجیان را در آمریکا کنترل نماید و چنانچه خطر امنیت ملی احراز گردد،در این صورت رئیس جمهور آمریکا اختیار دارد نسبت به تعلیق یا منع هر گونه ادغام و یا اکتساب سهام مذکور دستور لازم را صادر نماید.

ج-قوانین ضد تراستAnti.Trust
در ایالات متحده آمریکا قوانین ضد تراست راجع به رقابت ناسالم یا ایجاد انحصار در مواردی است که شرکت ها با هم ادغام شده یا شرکتی با به کارگیری روش های متقلبانه قیمت های خود را برخلاف واقع پیشنهاد نماید و یا به طور کلی اعمالی دارای آثار ضد رقابتی داشته باشد.در چنین  صورتی قوانین ضد تراست نقض شده تلقی می گردد و زیان دیده می تواند علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت،خسارت وارده را نیز مطالبه نماید و نیز نقص قوانین ضد تراست از نظر جنبه جزایی قابل پیگیرد می باشد.
در ایالات متحده دولت ها با توجه به سیاست های اقتصادی خود سعی کردند معاملات کوچک تر با شرکای کمتر را از قوانین ضد تراست معاف نمایند.به طور مثال در دوره ریاست جمهوری ریگان اجرای مقررات ضد تراست فدرال در محدوده ادغام شرکت ها و به دست آوردن کنترل شرکتی توسط شرکت دیگر به نصف تقلیل پیدا کرد.همچنین ضوابط ضد تراست راجع به مشارکت های تجاری در بازار آمریکا از طریق وزارت دادگستری آن کشور تعیین می گردد به نحوی که مشارکت شعبه با شرکت دیگر منتهی به رقابت با شرکت مادر نباشد.
اولین شرکت مشترک ایالات متحده آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی سابق بین شرکت "کامباسشن اینجی نیرینگ" و شرکت "نفتخی ماوتوکیکا" در مورد پژوهش و معامله محصولات پتروشیمی بود که قوانین ضد تراست نقض گردید و در نتیجه سهام قابل توجهی از شرکت آمریکایی در بورس نیویورک تنزل کرد ولی در سنوات اخیر تشکیل شرکت های مشترک برای اهداف تحقیقاتی از طرف دولت فدرال مورد تشویق قرار گرفته است و به همین جهت تعداد زیادی از آن ها از قوانین ضد تراست فدرال به موجب قانون همکاری ملی در تحقیقات و قانون راجع به شرکت های صادراتی از قانون ضد تراست معاف شدند و وزارت بازرگانی مجاز گردیده که با همکاری وزارت دادگستری،صادر کنندگان بعضی از کالاها و خدمات را با صدور گواهی تاییدیه،از قوانین ضد تراست معاف نمایند و در صورتی که آن ها به علت نقض قوانین ضد تراست تعقیب شدند مورد حمایت قانونی قرار گیرند.

د-حل اختلاف
حقوق دانان آمریکا معتقدند که به هنگام تنظیم قرارداد باید روش های حل اختلاف را مشخص نمود ولی این امر برای طرفین که کار تجارتی خود را با اعتماد و صمیمیت آغاز می نمایند ایجاد بدبینی کرده و دارای عیوب روانی می باشد و این امر مانند ازدواج دختر و پسری است که می خواهند در آغاز زندگی زناشویی نکات دقیقی طلاق را با یکدیگر مورد بحث قرار دهند.برای رفع چنین مشکلی فقط حقوق دان ماهر می تواند با توضیح ضرورت های حقوقی که در عین حال تلخ و ناراحت کننده نیز می باشد،شرکاء را با حذف ناراحتی های روحی با راه حل های منطقی حل اختلاف آشنا سازد.
ضمن اینکه برای جلوگیری از اختلاف احتمالی می توان توافق های تبعی بین شرکاء راجع به مسائل مدیریت،خدمات اداری،امور ساختمانی،تجهیزات،مواد خام،ورقه های اختراع،علائم تجاری،حق تالیف و دانش فنی به طور جداگانه تنظیم نمود.در دنیای امروز این طرز تفکر وجود دارد که حل اختلافات با اتخاذ روش های قابل انعطافی مانند سازش،میانجی گری یا داوری به جای مراجعه به دادگاه اتخاذ گردد.

ثبت شرکت در آمریکا:
بسته به نوع فعالیت تجاری که در این حیطه در آمریکا دارید نوع اختیارات و مالیات پرداختی شما متغیر خواهد بود.
ثبت شرکت در امریکا در 4 قالب و مفهوم قابل انجام می باشد

1-شرکت مسوولیت محدود
یک شرکت با مسوولیت محدود در آمریکا یک شرکت مختلط با ماهیت تجاری است که به شخص یا اشخاص این اجازه را می دهد که تجارت خود را بدون در خطر قرار دادن سرمایه انجام دهد.این امر از طریق محدود کردن مسوولیت ها و تعاریف اساسنامه شرکت امکان پذیر می باشد.
شرکت مسوولیت محدود مناسب ترین گزینه در زمینه تجارت بین الملل  از منظر سطح پرداخت مالیات و اختیارات تجارت برای متقاضیانی است که مقیم آمریکا نبوده و خواستار ادامه فعالیت اقتصادی خود در این کشور هستند می باشد.بسیاری از سرمایه گذاران خواهان آن هستند که در منطقه ای ثبت شرکت کنند که از دادن مالیات معاف باشند،این هدف را می توان با ثبت یک شرکت مسوولیت محدود (LLC)  به بدست آورد.
از جمله مهم ترین مزایای ثبت شرکت مسوولیت محدود در امریکا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-شرکت های LCC برای افراد غیر مقیم راحت تر افتتاح می شوند.این شرکت ها سریع تر افتتاح می شوندو کاغذ بازی های کمتری دارند.
-در برخی ایالات نیازی به سرمایه اولیه نیست و هیچ مالیات بر درآمدی وجود ندارد.

2-شرکت انحصاری
یک شرکت انحصاری،موجودیتی است که یک شخص بدون همکاری و تفاهم با شخص و یا شرکت دیگری به صورت فردی و انحصاری تجارتی را برپا می کند.مالیات در این مقوله تماماَ به عهده شخص صاحب شرکت می باشد.هر گونه بدهی و دیگر مسوولیت ها نیز همگی بر رروی دوش شخص اصلی می باشد.

3-شرکت مشارکتی
این نوع شرکت در دو نوع عمومی و محدود قابل ثبت می باشد.یک شرکت مشارکتی زمانی تشکیل می شود که حداقل 2 نفر و یا بیشتر در کنار هم شروع یک داد و ستد و یا تجارت را رقم بزنند.حتی تفاهم و توافق شفاهی فی مابین طرفین کافیست،گرچه یک توافق نامه کتبی توصیه می گردد.هر شریک به اندازه سود سهم خود پرداخت مالیات خود را بر عهده دارد.

4-شرکت مشارکت محدود
این قالب نیز بسیار شبیه به شرکت مشارکت عمومی است.با این حال شرکا در این قالب مسوول بدهی های شرکت نخواهند بود.فقط در صورت احتمال وجود خطر برای سرمایه متعهد به حفظ و اقدامات لازم خواهند بود.اگر شرکا در بحث مدیریت وارد گردند مصونیت تعهدات را از دست خواهند داد .پرداخت مالیات بر اساس روال درآمد شرکت می باشد.این نوع شرکت محدود به دارا بودن ماکزیمم 35 عضو می باشد.

5-شرکت سهامی
یک شرکت سهامی محدود به دانگ و سهم می باشد.بنابراین دارای قابلیت مصونیت برای سهامداران خود نیز می باشد و این شرکت است که مالیات را پرداخت می نماید.شرکت از روی سود حاصل از فروش ،پرداخت مالیات را انجام می دهد.کنترل شرکت سهامی با هیات رییسه می باشد.
تعداد سهامداران در این نوع شرکت ها ماکزیمم 75 نفر می باشد.
صاحبان نمی توانند خود شرکت سهامی،شرکت مشارکتی،موسسه خیریه و موسساتی از این دست باشند.
برای افرادی که در آمریکا زندگی نمی کنند ثبت یک شرکت سهامی امکان پذیر نمی باشد.زیرا یکی از الزامات ثبت شرکت S در امریکا زندگی مدیر و سهامداران شرکت در  امریکا است و اشخاصی که اقامت آمریکا را ندارند نمی توانند جزو سهامداران باشند.
هزینه و زمان ثبت شرکت در هر یک از ایالات متحده آمریکا
با توجه به اینکه هر ایالت قوانین خاص خود را دارد و هزینه های ایالتی در هر 50 ایالت امریکا متغیر می باشد هزینه ها متغیر می باشد.زمان ثبت شرکت شما نیز بستگی به ایالتی  که انتخاب می کنید ممکن است از دو هفته تا دو ماه طول بکشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در امریکا:
بسته به ایالتی که انتخاب می نمایید فقط گزینه اول و یا هر دو گزینه ممکن است شامل شما شود:
-اسکن پاسپورت تمامی سهامداران
-ارائه ترجمه رسمی از یک قبض رسمی برای تایید آدرس
قواعد ثبت شرکت در ایالت کالیفرنیا
-حداقل میزان سرمایه 1 دلار می باشد.
-حداقل یک مدیر مورد نیاز است.
-داشتن اقامت برای مدیران مورد نیاز نمی باشد.
-هیئت مدیره لازم نیست در اساسنامه لیست شود.
-نام گذاری شرکت
قواعد ثبت شرکت در ایالت دلاور
-حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
-افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
-حداقل یک سرپرست مورد نیازز است.
-اقدامات برای سرپرست مورد نیاز است.
-برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما ضروری است.
-نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
-هزینه نگهداری سالیانه 289 دلار است و سررسید اول ژانویه می باشد.
قواعد ثبت شرکت در ایالت نوادا
-حداقل سرمایه مشارکتی 1 دلار می باشد.
-افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
-حداقل یک سرپرست مورد نیاز است.
-اقامت برای سرپرستان ضروری نیست.
-نام شرکت باید شامل کلمات شرکت،ثبت یا یک مخفف باشد.
-نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
-هزینه نگهداری سالیانه 650 دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
-صورت حساب اولیه 165 دلاری باید ظرف 60 روز از تشکیل پرونده اولیه تسویه شود.
-برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما ضروری است.
اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ ترین سیستم های اقتصادی دنیا به حساب می آید و بدین جهت گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری تجار محسوب می گردد.برای ثبت شرکت در امریکا می توانید به کارشناسان مجرب ما مراجعه نمایید.


 • آخرین ویرایش:چهارشنبه 7 شهریور 1397
نظرات()   
   
شنبه 3 شهریور 1397  09:37 ق.ظ

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

    شرایط دارا شدن سهام

1- پرداخت تمام مبلغ اسمی هر سهم
ماده 30 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف سهام مقرر می دارد :
"مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده ی این گونه سهام گواهینامه ی موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است ".
2- تساوی در مبلغ اسمی سهم
ماده 32 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1347 در صورت تجزیه شدن سهام تاکید می دارد که مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
3- مطالبه مبلغ اسمی هر سهم ظرف مدت مقرر در اساسنامه
ماده 33 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1347 در شاخص تعیین مبلغ اسمی سهم مقرر داشته است که مبلغ پرداخت نشده ی سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیئت مدیره ی شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ی سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
4- مسئولیت پرداخت مبلغ اسمی سهم با متعهد یا هر دارنده بعدی سهم است.
ماده 34 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 اشاره دارد به کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
5- اجبار متعهد به پرداخت خسارت دیرکرد در مبلغ اسمی سهم
ماده 35 لایحه ی اصلاح قانون تجارت 1347 دراین باره تصریح می کند که در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده ی سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع می دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه قرار دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه ی چهار درصد در سال به مبلغ تادیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماماَ پرداخت نشود شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواَ کلیه ی هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص فروش از بدهی صاحب سهم ( بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد ) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود.
6- دارنده ی سهم بی نام مالک محسوب می شود و نقل و انتقال آن با قبض و اقباض به عمل می آید.
ماده 39 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 چنین آورده است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده ی آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. گواهینامه ی موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.
7- کسی که نام او در دفتر سهام شرکت ثبت شده دارنده سهم بانام محسوب می شود.
ماده ا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. 


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :5  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات